o Navýchodu

Časopis Navýchod se věnuje zemím střední a východní Evropy, Balkánu, Pobaltí, Kavkazu a Střední Asie.

Hlavním cílem časopisu je popularizace a rozšíření obecného povědomí o výše zmíněných oblastech. Tématické zaměření je poměrně široké a zahrnuje veškeré společenské fenomény těchto zemí – politiku, kulturu, historii, náboženství, zvyky, cestování, kulinářství či prostou každodennost.

Stránky Navýchodu jsou otevřeny všem, kteří se věnují některé ze zmíněných oblastí, mají zajímavé poznatky a chtějí je prostřednictvím našich stránek dále šířit.

Navýchod vychází v tištěné verzi čtyřikrát ročně (zpravidla v březnu, v červnu, v září a v prosinci), články jsou poté s několikaměsíčním odstupem uveřejňovány také on-line na webových stránkách.

Z historie Navýchodu

Navýchod založilo v roce 2001 pět studentů Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze – Ivana Skálová, Honza Kravčík, Yveta Kenety, Anežka Kindlerová a Radek Novák. Původně se časopis jmenoval Na východ od Aše a byl určen převážně studentům ústavu coby zdroj informací, kterých se jim ve výuce nedostávalo. Ve filologicky zaměřených oborech nebylo příliš prostoru pro historii jednotlivých zemí, jejich kulturu či současnou politickou situaci. Právě tyto informace si tak začali studenti předávat prostřednictvím nového časopisu. Záhy se také ukázalo, že oblast bývalého tzv. východního bloku je obecně v české veřejnosti dost opomíjena a časopis tak začal tuto mezeru zaplňovat a šířit se i mimo zdi naší alma mater.

Následkem studijního a pracovního vytížení začali postupně odpadat členové redakce a od roku 2003 ji tvořili již jen první dva jmenovaní. Po jisté době jsme získali „brněnskou spojku“ Martina Mikesku, kterému však pracovní povinnosti rovněž nedovolily nadále ve spolupráci s Navýchodem pokračovat.

Od roku 2010 se již na vydávání časopisu nepodílí ani předposlední člen původní redakce Honza Kravčík, bez jehož dlouholetého nasazení, znalostí a kreativity by ovšem Navýchod nebyl tím čím dnes je.

I přes tyto průběžné personální úbytky se Navýchodu podařilo vybudovat si stabilní pozici mezi českými periodiky a věřme, že zůstane zachován i generacím budoucím, neboť v zemích „na východ od Aše“ je stále co poznávat a objevovat.

Redakce:

Galina Babak, šéfredaktorka

Radko Mokryk, člen redakční rady

Alexandra Skorvid, členka redakční rady

Tereza Soušková, členka redakční rady

Tereza Chlaňová, členka redakční rady, korektorka

Miroslav Tomek, korektor

Karolina Juráková, korektorka

Ivana Skálová, zakladatelka časopisu NaVýchod

Martin Pavlík, originální grafika

Jaroslav Grodl (pure-beauty.cz), grafik

Yury Solodukhin, web designer

Stálí autoři: Filip Harzer, Pavel Havlíček, Alexandra Vagner, Ivan Preobraženskij, Roman Pstyha, Anton Romaněnko, Alexej Sevruk, Anna Chlebina, Olesja Jaremčuk, Radko Mokryk, Tereza Soušková.