Kosovo a UNESCO

Architektonické památky postavené v prů­běhu stře­do­věku a v době osmanské vlády, kostely a kláštery ze 14. století, mešity, ale také sekulární stavby jako pev­nosti, městská centra a mosty charakterizují kosovský region a tvoří místní působivé kulturní dědictví. Stavby do posledních let 20. sto­letí neporušené se však během ně­ko­­lika let objevily na seznamu ohrožených památek.

Jejich žalostný stav, který konstatovala už v březnu roku 2003 mise expertů UNESCO, se ještě zhoršil po březnu v roce 2004, kdy došlo v Kosovu k úto­kům Albánců na srbskou men­šinu. Ty byly vedeny především proti pravoslavným kostelům a klášterům, které pro mnoho Srbů představují srdce srbské duchovní a národní identity. Srbové se ne­zdr­želiodplaty a za oběť jim vzápětí padlo několik mešit. Kromě desítek mrtvých a stovek zra­něných tak střety přinesly i desítky zbo­řených a vy­pálených kostelů a klášterů a zni­čení dal­ších památek ne­vy­číslitelné hodnoty.

Krátce po výbuchu násilí v březnu 2004 byla vyslána druhá mise UNESCO, aby posou­dila rozsah poš­ko­zení kosovských památek a do­poručila opatření na jejich záchranu. Letos ve dnech 6. až 12. května se pak us­ku­tečnila další, speciální mise do Prizrenu na zá­chranu chrámu Bogorodica Ljeviška a jeho fresek, což umožnila finanční podpora ital­ské vlády. Navíc již v roce 2004 se stal klášter Dećani první kosovskou památkou zapsanou na sez­nam světového kulturního dě­dictví UNESCO.

Dne 13. května se pak v Paříži konala 1. me­zi­národní konference dárců na záchranu a ochranu kulturního dědictví v Kosovu. Jejím vý­sledkem je nejen slíbených 10 mi­­-lionů dolarů a přijatá strategie postupu při obnově památek v Kosovu (za spolu­práce a dár­covství mezinárodních vládníchi nevlád­ních organizací a souk­ro­mých dárců a nadací), ale i snaha o vychovávání k pocitu vlastní zodpovědnosti místních etnik a skupin.

Je mimo pochybnost, že výchova a vzdělávání všech složek společnosti k uvě­domění si hodnoty a významu kulturního dě­dictví obecně je pomalý a dlouhodobý pro­ces. Mezi některými skupinami obyvatelstva bude problematické přesvědčit jejich vlastní přísluš­níky dokonce o tom, aby chránili památky patřící „jim samotným“. Tento úkol by měl být tou nejvyšší prioritou místní samosprávy stejně jako vyšších politických míst.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *