Sečovljanská odsolovací pole

Proč se vlastně říká, že je sůl nad zlato? Zjistíme to na samém jižním okraji slo­vinského pobřeží, v hloubi Piranského zá­livu na hranicích s Chorvatskem, kde se na zhruba šesti stech hektarech roz­kládá Krajinný park Sečoveljske soline – Sečovljanská odsolovací pole. Okolní kra­jina vděčí za svůj vzhled staletému působení lidí, kteří se zde už odpradávna věnovali těžbě mořské soli. Ta se pro ně stala hlavním zdrojem obživy – ceněná pro svoji vysokou slanost a jemnou chuť, putovala i na tabule benátských velmožů či habsburských vévodů.

Proces získávání soli z moře je složitější, než by se mohlo na první pohled zdát, a při­tom se od 13. století, kdy zde odsolovací pole vznikla, změnil jen málo. Mořská voda je do odsolovacích polí při­váděna ně­kolika kanály, takzvanými solnými cestami, a je zachycena do desítek mělkých nádrží, rozdělených nízkými hrázemi z bahna. Poté, co část vody odstraní vzdu­chem poháněné pumpy a část se odpaří působením slunce a větru, jsou v hrázích na několika místech proraženy otvo­ry a voda přeteče do další, jen o ně­ko­lik centimetrů níže položené řady nádrží. To se opakuje, dokud voda není důkladně přefiltrována a zbavena nečis­tot. K tomu napomáhá na dně uměle vy­tvořená silná vrstva mikroorganismů a sád­rovce. Tato „izo­lační vrstva“ zabra­ňuje smíchání soli s bahnem a díky ní poté na polích zůs­tá­vají jen bělostné krystalky.

Sběr a sušení soli byly sezónní práce, které pro­bí­haly jen v období od dubna do září. Sůl se sbírala ručně, poté se sušila a propla­chovala, pří­padně obohacovala jódem. Do solných skladišť po celém istrijském pobřeží, z nichž některá mů­žeme spatřit mezi letovisky Portoroží a Piranem, ji pak rozvážely těžké a dlouhé lodice. Přestože se zde mořská sůl sbírá dodnes, dnešním dělníkům práci ulehčují vozíky umístěné na kolejích mezi jednot­livými kanály. Část odsolovacích polí byla zpřístupněna veřejnosti a bylo zde vybu­dováno maličké muzeum místního tra­dičního řemesla. Za zmínku také stojí, že krajinný park byl zařazen na seznam světo­vého přírodního dědictví UNESCO jako chrá­něný mokřad, protože na opuštěných hrázích a v jejich okolí sídlí na 270 druhů vzácného vodního ptactva. Projdete-li se po úzkých, popraskaných hliněných stezkách mezi mělkými nádržemi a zahledíte se do odlesků zapadajícího slunce na jejich hladině, budete mít pocit, že se tady, v Sečovlje, téměř zastavil čas.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *