Překlad jako tvorba

Rita Kindlerová

Kniha vyšla poprvé roku 1984 jako soubor statí věnujících se teorii překladu. Autor knihy, nyní působící jako děkan Filologické fakulty Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici, se již v úvodu zmiňuje o tom, že se nejedná o „ucelený systém teoretických názorů“, ale jde o spíše o „intelektuální zvídavost týkající se všeho, co souvisí s jazykem a přesvědčení o důležitosti překladu jako prostředku kulturní výměny“. Tak by se vůbec dala celá kniha charakterizovat.

V první části knihy nazvané Překlad, jazyk, komunikace se autor věnuje podobnostem mezi jazyky, které vznikly více méně náhodnou shodou materiálního světa, kdežto rozdíly odrazují odlišné nazírání na svět. Velmi pěknou charakteristikou překladu je autorova věta „Neznamená překlad vlastně stěhování se z jednoho duševního světa do druhého?“

V další části (Ekvivalence a posun) jde nejen o definici překladových ekvivalentů, ale najdeme zde i stručný exkurz do jejich struktury, rozbory vztahu mezi informací a jazykovými prostředky jakožto jejich nositeli.

Překlad uměleckého díla, Věrnost, volnost, adekvátnost, Překlad jako proces, Naturalizace v překladu, Překlad a stylové konvence jsou další kapitoly dopodrobna pojednávající o translatologických postupech. Nechybí ani bibliografie a rejstřík, které knihu vhodně doplňují.

Lze ji doporučit každému, kdo se o překlad jakýmkoli způsobem zajímá a překladateli jen dodat odvahu slovy autora: „ideálně by měl být překladatel stejně progresivním a ‚odvážným‘ jazykovým tvůrcem jako autor originálu.“

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *