Rupite a Baba Vanga

V jihozápadním Bulharsku, v Sandansko-Petričské oblasti, 8 kilometrů severo­vý­­chodně od města Petrič leží vesnice Ru­pite. Již mnoho let míří na úpatí zdejšího vulkanického vrchu Kožuch kroky tisíců Bulharů i zahraničních turistů. Táhne je sem jak vidina koupele v míst­ních lé­či­vých termálních pra­me­nech, tak především kostelík sv. Petky, jenž v mís­tech pro­sycených osobitou ves­mírnou ener­gií nechala vystavět proslulá věšt­kyně a lé­čitelka Baba Vanga, která zde byla po své smrti v roce 1996 také po­hřbena.

Baba Vanga, vlastním jménem Vangelija Pandeva Guš­terova, se narodila v roce 1911 ve Strumici na území dnešní Makedonie. Již v dětství oslepla a brzy se u ní začaly projevovat vý­ji­mečné schopnosti. Když v dubnu 194­1 předpo­vě­děla brzký po­­čátek války na Balkáně, začala se po­věst o ní rychle šířit po Bulhar­sku i za jeho hranicemi. Netrvalo dlouho a mezi lidmi, kteří zde hledali pohled do své budoucnosti, ne­chyběl ani bulharský car Boris III.

V již zcela jiné historické epoše se Vanga stala na popud tehdejšího prvního muže Bulharska Todora Živkova jakousi ofici­ální státní věštkyní, za což dokonce pobírala řá­dný plat. Její schopnosti a pře­­devším její návštěvníci po­cho­pitelně přitahovali také pozornost teh­dejších taj­ných služeb – její dům byl doslova pro­š­pi­kován od­­po­slou­chá­va­cím zaří­zením.

Ani v po­pře­vra­­tových letech ne­přestala být Baba Vanga využí­vána jak politickými špičkami, tak obyčej­ný­mi lidmi. Věštkyně byla jedněmi uc­­tí­vána jako přírodní fe­­no­mén, druhými za­tra­co­vána coby pro­vo­zo­vatelka černé magie. K těm druhým patřili zej­ména někteří před­­sta­vi­telé bulharské pra­vo­slav­né církve, kteří ji po­važovali za „prostředníka zlých duchů“, člověka nízkého intelektu, bez vlastní vůle a mož­nosti ovládat své schop­nosti. Experti, kteří ji dlouhá léta zkou­mali, ji ozna­čili za paragnosta (proroka) s 80 % ús­pěšností předpovědí. Jiní jí však při­čí­tali pouze silně vyvinuté telepatické schopnosti, tj. možnost číst lidem my­š­­lenky.

Mezi její ús­pěšné věštby patřily např. smrt Indiry Gándhí, rozpad Sovětského svazu či nehoda ponorky Kursk. Zajímavá je také její před­pověď, že kolem roku 2050 bude svě­tovou velmocí číslo jedna opět Rusko. Pro Bulhary je povzbuzující vize, že se je­jich země pos­taví na nohy, až se do jejího čela postaví žena. To vyvolává na­ději před blížícími se par­lamentními volbami, vždyť předsedkyní nejvýznamnější opoziční strany je Naděžda – naděje… Ať už se tato věštba naplní či ne, jisté je, že Baba Vanga zůstane pro Bulhary legendou.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *