Snažíme se vychovávat mladé rumunské politiky Rozhovor s Alexandrem Cumpănaşem, výkonným ředitelem Sdružení pro implementaci demokracie

Jan Kravčík

Alexandru Cumpănaşu se narodil roku 1981. Studuje práva v Sibiu a mezinárodní vztahy a evropská studia v Bukurešti. Je spoluzakladatelem Sdružení pro implementaci demokracie (Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, AID) a od roku 2004 i jeho výkonným ředitelem.

Kdy a kým bylo Sdružení pro implemen­taci demokracie založeno?

AID založila v roce 2001 skupina mla­dých lidí, mezi nimiž byli bývalí političtí předsta­vitelé, obchodní manažeři a předsedové nevládních organizací. Ti všichni do­dnes v AID působí.

Proč tato organizace vznikla a jaké jsou její hlavní cíle?

Co se týká cílů a vůbec poslání naší organizace, dovolím si citovat z internetových stránek AID, a to ze sekce „Vision“, která velice dobře představuje ducha, postoj a právě onu vizi moji a mých kolegů.

Významnou částí našeho působení je pod­­pora a snaha o zdokonalení rumunských vedoucích pracovníků. Myslíme si, že je důležité mít jakousi novou, vizionářskou „třídu“ vedoucích představitelů, lídrů, ať už na poli politiky, obchodu, nevládních organizací, masmédií či veřejné správy. Ve všech našich programech a aktivi­tách se snažíme podporovat ty osoby, které sdí­lejí jisté morální a etické hodnoty. AID věří, že dobrý lídr musí začít tím, že si stanoví hodnoty a principy, které jej samy defi­nují jako „vůdce“. Dále také nesmí pos­trá­dat jistý cit, směr, „vizi“ pro celé své působení v daném oboru.

AID tedy podporuje vznik takové nové ge­nerace vedoucích činitelů v Rumunsku, kteří by se při všech svých krocích řídili souborem zásad a hodnot, jež z nich učiní skutečně zodpovědné a důvěryhodné ve­doucí představitele. Pro dosažení tohoto cíle tým AID realizuje programy v růz­ných oblastech reformních procesů, ať už jde o reformu politického a volebního sys­té­­mu či reformu veřejné správy, a také v oblasti místního a regionálního rozvoje. Všechny tyto programy se snaží především pomoci zlepšit život rumunských ob­čanů. Postoje těchto nových lídrů by měly být hmatatelné v produktech, zboží a služ­bách, pokud jde o podnikatele, ale ještě viditelněji v přístupu k veřejnosti, což je pro některé rumunské politiky stále ještě pojem méně pochopitelný či do­konce ire­levantní.

Jak AID pracuje? Jaké konkrétní projekty jste zahájili a nakolik jsou nebo byly ús­pěšné?

AID realizuje několik souběžně probíhajících projektů, jejichž názvy hovoří samy za sebe – Rozvoj vedoucích pracovníků, In­stitucionální transparentnost, Boj proti ko­rupci, Politická reforma… O každém z nich bych rád řekl alespoň několik vět. Program rozvoje vedoucích pracovníků je projekt probíhající už dva roky a kla­de si za cíl zlepšit nejenom politickou kulturu vedoucích představitelů naší země. V jeho rámci se snažíme svým způsobem vycho­vávat mladé politiky.

Další důležitou oblastí, které věnujeme po­zornost, je reforma rumunského parla­mentu. V současnosti i v budoucnu hod­láme rozvíjet sérii projektů, jejichž cílem je pracovat s poslanci a zlepšovat jejich interakci s občany-voliči. Těmito projekty jsou či budou: Národní iniciativa za parlamentní transparentnost, Integrita, zod­povědnost a transparentnost pro rumun­ský parlament, Příručka pro tým poslance parlamentu, Průvodce dialogem mezi po­slanci a občany a další.

Transparentnost vlády, boj proti korupci a rozpočtová transparentnost jsou dal­šími důležitými tématy, o které se naše organizace zajímá, a také jich se týká ně­kolik našich projektů. Jejich cílem je zhod­notit vnímání korupce a najít nástroje pro boj s ní a donutit vládu a parlament ji ome­zit. Mezi tyto projekty patří například Vní­mavost poslanců vůči korupci či Integ­rita a zodpovědnost při vytváření místních rozpočtů a další. Většina těchto progra­mů je realizována ve spolupráci s vládou či místními samosprávami, poslanci parlamentu a rumunskou pobočkou Transpa­rency International.

Jak je vaše iniciativa přijímána těmi, kte­rých se zřejmě týká nejvíc – politiky?

Zpětná vazba od politických předsta­vi­telů ohledně našich aktivit je velmi dobrá. AID se ve volebním roce 2004 podařilo pre­zentovat jako nezávislá, nadstranická or­ganizace, která spolupracovala se všemi parlamentními stranami, které měly v na­šich programech rovnoměrné zastou­pení. AID je jedinou rumunskou organizací, jež se všemi politickými stranami podepsala smlouvu o zlepšení kvality volební kampaně se zvláštním důrazem na volební de­baty mezi kandidáty.

Zmínil jsi, že vaše sdružení vychovává mla­dé politiky – mohl bys být konkrétnější? Jak taková „výchova“ probíhá?

Protože jsme si vědomi významu výraz­ných osobností jako vzorů pro vývoj spo­lečnosti, pokoušíme se vytvořit takový vzor ideálního představitele v politice, ob­chodu či masmédiích. Proto mladé lídry vzděláváme v duchu jakéhosi „pozitiv­ního vůdcovství“, snažíme se, aby při svých krocích zohledňovali morální a etické hod­noty a nabízíme jim příležitost naučit se řízení veřejné správy v konzultacích s vel­vyslanci zemí Evropské unie a jiných států zastoupených v Bukurešti.

Proto každý měsíc organizujeme ve spo­lupráci s některým z velvyslanců pracovní oběd, na který AID pozve až deset na­děj­ných mladých lidí k diskuzi o významu po­litiky pro Rumunsko – tímto způso­bem se připravují na velkou politiku. Jsme proto rádi, že tři členové nové rumunské vlády a deset poslanců ze všech parlamentních stran byli a jsou účastníky výše zmí­ně­ného programu.

Jaké jsou ohlasy od občanů? Jaká byla odezva například na vaši bezpochyby uži­t­eč­nou příručku „Občanův volební prů­vod­ce“?

Občané hrají v našich programech klí­čo­­­vou roli, vždyť jsou „ko­­nečnými příjemci“ našich aktivit. V loň­ském roce jsme s nimi byli v nepřetržitém kontaktu díky takzva­ným Občanským skupinám, které vznikly na různých místech po celé zemi a ve kte­rých občané měli příležitost set­kat se se svými parlamentními zástupci, členy vlády či představiteli místních zastupitelství.

Co se týče Občanova volebního průvodce, rád bych řekl, že tuto iniciativu pova­žu­jeme za velký úspěch celého sdružení. Bě­hem prvního týdne, kdy byla tato útlá brožurka obsahující přehled všech parlamentních politických stran a nástiny je­jich programů představena veřejnosti, navštívilo naše internetové stránky s její elektronickou verzí více než 10 000 ná­v­štěvníků, a to nejenom z Rumunska, ale byli mezi nimi i Rumuni žijící v zahraničí. Průvodce současně zveřejnilo celkem sto periodik a rozhlasových a televizních sta­nic z celé země, takže veřejná odezva na tuto příručku byla velice pozitivní.

Teď aktuální téma – v ČR skandál ohledně financování premié­rova bytu vyústil v pád vlády a možná dojde i na předčasné volby, premiér však dlou­hou dobu rezolutně od­mítal jakékoliv di­s­­kuze o své vině, natož­pak demisi. Jaká je si­tuace v Rumunsku? Rovněž se politici snaží udržet ve svých funkcích takřka „do posledního dechu“?

Ano, a musím říci bohužel. To samé exis­tuje i v Rumunsku, kde vidina „rychle vy­dělaných peněz“ a státní prebendy jsou pořád tím nejdůležitějším důvodem pro vstup do politiky. Nedávno byl například nový rumunský prezident Traian Băsescu obviněn z toho, že současně využívá cel­kem tři státní rezidence. Bohužel, takové věci se vyskytují v Rumunsku poměrně často a korupce je zde stále nej­váž­něj­ším problémem, jak potvrzují i předsta­vi­telé EU ve své hodnotící zprávě o Rumunsku. Tyto a po­dobné aféry jednoznačné uka­zují na stále trvající nedostatek důstoj­nosti a zodpo­vědnosti vůči daňovým po­platníkům.

Ovlivňuje skutečnost, že je vaše organizace sponzorována americkým velvysla­nectvím v Bukurešti, její obraz v očích ru­munské ve­řej­nosti? Poslední dobou bývají lidé v Evropě k věcem označeným nálepkou „U.S.“ velmi nedůvěřiví…

To je velice oprávněná otázka. Kdykoliv jsou tvé zdroje financování zredukovány na jeden, existuje riziko, že budeš nějak zařazen, že ztratíš svoji objektivitu a nad­stranický přístup. My jsme byli několi­k­rát podpořeni ame­rickou ambasádou a také – pro­s­třednictvím růz­ných agentur – ame­­rickou vládou. Loni naše sdružení zahá­jilo důležitý reformní program právě s ame­rickou pod­­­po­rou, a proto nám růz­ná mé­dia a některá ob­čanská us­ku­pení dala právě ta­kovou nálepku.

Protože ale nechceme být finančně svá­záni pouze s jedním dotačním subjektem, musím objasnit, že mezi institucemi, které financují naši organizaci jsou i další vel­vyslanectví, například německé, rakou­ské, švýcarské, norské, finské, dán­ské, britské, dále rumunská pobočka Transpa­rency International a další. Bohužel bylo vel­vyslanectví Spojených států jediným zastupitelským úřadem v Rumunsku, jenž se loni rozhodl podpořit projekty týkající se reformy volebního systému.

Jinak ale musím upozornit na to, že v Ru­munsku je situace trochu jiná než na Bal­káně či ve Střední Evropě, protože veřej­nost obecně podporuje vše a důveřuje všemu, co je americké. Rumuni do­konce v posledních letech viděli v americkém velvyslanci jedinou a poslední „naději“ v boji proti korupci. Takže takové spojení je pro nás stále velmi pozitivní, přestože nevím, jak dlouho to potrvá…

Je tu ještě něco, na co jsme se nezeptali a co považuješ za důležité sdělit?

Určitě, chtěl bych poděkovat za pří­le­ži­tost podělit se o naše představy s vašimi čtenáři. Myslím, že vaše úsilí o lepší informovanost české veřejnosti o dění na „Východě“ je výborným nápadem a já ho z celého srdce podporuji.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *