Toruň – perník a Koperník

Toruň je malebné město v Kujav­sko-po­moř­ském vojvodství, založené v roce 1233 Řádem německých rytířů a roz­kládající se po obou březích široké řeky Visly. Během jeho dlouhé a mnohdy bouřlivé historie je proslavily především dva fenomény – perník a Ko­perník…

Toruňští perníkáři střeží tajemství výroby svého perníku jako svatý grál. Obecně se ví, že se vyrábí z té nejkvalitnější mouky, z orientálního koření a z medu výjimečné chuti, který skýtají pouze lesy a louky v toruňském okolí. I mezi toruňskými per­níky je však velký rozdíl, neboť ne všichni jeho výrobci znají a dodržují staré recepty. Jediným skutečným pokračovatelem tra­dice mající své počátky už v 16. století je tak firma Kopernik, kterou založil v roce 1751 Jan Weese a jejíž prodejny najdete po celém městě.

Mikuláš Koperník se narodil v roce 1473 v ulici sv. Anny, která se dnes jmenuje Koperníkova. Ještě do druhé svě­tové války vedli němečtí a polští historici spor o to, který ze dvou před­po­kládaných byl jeho rodným domem. V Toruni se vy­prá­věly vtipy, že v Koperníkově ulici v domě číslo 30 se narodil Koperník německý a v čísle 17 Koperník polský. Právě tam se dnes nachází astronomovo muzeum.

V ulici Pod Krzywą Wieżą najdete stavbu, která rov­něž souvisí s Koperníkem, či spíše s jeho dílem De revolutionibus orbium co­e­lestium, které bylo za protireformace zaká­zá­no. Jedná se o Křivou věž, součást původního opevnění, jejíž vychý­lení od původní osy do­sahuje působivých 1,4 metru. Tehdejší cír­kev­ní ideologové její nahnutí dovnitř hradeb okamžitě interpreto­vali jako trest boží seslaný na heretikovo rodné město.

Dalšími typickými symboly Toruně jsou gotická architektura a anděl, pod jehož ochranou je město již od 15. století, od konce třináctileté války mezi ně­meckými rytíři, pruskými městy a Polskem. Co se týká gotických památek, po Krakově je Toruň druhým architektonicky nejvýz­nam­nějším městem v Polsku. Prvky to­hoto slohu přímo určují celkový ráz města, jehož centrum bylo v roce 1997 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Za zmínku rovněž stojí, že se v Toruni nachází nejstarší hostinec v Polsku, jenž od roku 1489 slyne Pod Modrym Fartuchem.

Ale vraťme se závěrem ještě k toruňským perníkům. Jejich sláva byla totiž kdysi tak velká, že se vyrovnala slávě perníků norimberských a lidové rčení o nej­­lep­ších věcech v Polsku do­poru­čo­valo „gdaň­skou vodku, krakovskou pa­nenku, varšavský střevíc a toruňský perník”…

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *