Výjimečný stav v Polsku 1981

Dne 13. 12. 2021 uplynulo již čtyřicet let od vyhlášení výjimečného stavu v Polsku, kterým  vojensko-policejní  junta  generála Wojciecha Jaruzelského, vystupující jako Vojenská rada národní záchrany,  potlačila  rozsáhlé stávkové hnutí vedené od srpna 1980 odborovým svazem Solidarita.

Generál W. Jaruzelski při vyhlašování výjimečného stavu (wikipedia.cz)

„Stan wojenny“  – tato zásadní   událost  moderních  polských dějin –  dosud  vyvolává  rozporuplné hodnocení,  neboť polská společnost je do značné  míry stále rozpolcena v interpretacích  událostí  ze 13. 12. 1981.  

Mnozí Poláci samozřejmě  spatřují  v tehdejších  prosincových událostech brutální  akt  na záchranu nelegitimní komunistické moci, jiní  polští občané, včetně nekomunistů, jsou ovšem ochotni uznat, že generál Jaruzelski (1923 – 2014) naopak jednal v rámci zájmu Polska, neboť  „menším zlem“ předešel „většímu zlu“ – ozbrojené sovětské intervenci.

Tento postoj zastával především samotný Jaruzelski, avšak i v mnoha  průzkumech veřejného mínění  prováděných v Polsku  po pádu komunistického režimu  se často  i více než polovina respondentů  s tímto Jaruzelského názorem ztotožňovala, neboť vyhlášení stanného práva chápala jako akt vynucený vnějšími okolnostmi.

 Například v průzkumech prováděných v letech 1994 a 2001 se pro zavedení výjimečného stavu vyslovilo 54 %, respektive 51 % dotazovaných Poláků. Až v roce 2016  počet  těch, kteří  byli pro vyhlášení stanného práva, poklesl na 41 % dotázaných.

Situace v Polsku v roce 1981

Politická a ekonomická situace v Polsku  se stávala v průběhu roku 1981 stále napjatější,  neboť  společenská euforie  ze srpna 1980, kdy polská  vláda byla nucena  uzavřít na jednání v Gdaňsku dosud bezprecedentní dohodu o založení  Solidarity jako nezávislého odborového svazu, začala postupně opadávat, neboť  stávkové hnutí – v podstatě jediná politická zbraň  Solidarity – se začala obracet spíše než proti komunistické moci  vůči samotným stávkujícím.  V Polsku se tehdy začal projevovat  dokonce  nedostatek i základních potravin, jejichž ceny dramaticky rostly, což samozřejmě využívala oficiální propaganda, která přes částečné narušení informačního monopolu stále kontrolovala většinu sdělovacích prostředků, včetně televize a rozhlasu.

Tygodnik Solidarnosc 1981 (wikipedia.org)

 Představitelé Solidarity si již na jaře 1981 začali patrně uvědomovat jistou bezvýchodnost situace, kdy sice polské nezávislé odbory měly za sebou stále milióny členů, avšak polská komunistická strana (PSDS)  se opírala o mohutný represivní  aparát, především Státní bezpečnost (UB) a policejní oddíly ZOMO, které později sehrály  zločinnou roli při  potlačování dělnických protestů po 13. prosinci 1981.

Na straně polské komunistické moci stála pochopitelně i armáda, která se později stala hlavním „garantem“ vyhlášení výjimečného stavu. Proti Solidaritě byla i nepříznivá geopolitická situace, neboť Polsko bylo obklopeno třemi sousedními státy (SSSR, ČSSR a NDR), jejichž vedení dávala najevo nejen svou nevoli nad  stále pokračující polskou „kontrarevolucí“, ale i odhodlání potlačit ji dokonce vlastními ozbrojenými silami.

Události v Bydhošti

Vnitropolitický vývoj po tzv. bydhošťském incidentu, během něhož došlo v tomto severopolském městě 19. 3. 1981 k fyzickému napadení tří  místních  funkcionářů Solidarity příslušníky policie, svědčil o tom, že je nutno respektovat sílu komunistické vlády, která byla politicky  sice oslabena, avšak její mocenská pozice, zajišťovaná ozbrojenými složkami,  nikoliv.

Nezávislé odbory tehdy  po úspěšném průběhu všeobecné protestní čtyřhodinové stávky 27. 3. 1981  hrozily vládě vyvoláním neomezené celostátní generální stávky 31. 3. 1981. Tu však  Solidarita nakonec byla nucena, aby předešla vyhlášení výjimečnému stavu – a tedy možnému krveprolití, odvolat. Pro tehdejší kompromisní dohodu, s níž byl předseda Solidarity Lech Walesa spokojen dle svých slov „na šedesát procent“, se vžilo označení poněkud ironizující označení „varšavská smlouva“, které bylo možná nespravedlivé, avšak potvrzovalo reálný stav věcí, kdy nezávislé odbory byly nuceny zahájit ústup.

Výzva  ke všeobecné čtyřhodinové  stávce v Polsku 27. 3. 1981 (solidarnosc.org.pl)

„Stan wojenny“

V říjnu 1981 byl Jaruzelski na IV. plénu komunistické strany za tiché asistence Brežněvova vedení SSSR  zvolen místo nevýrazného Stanislawa Kanii, jenž  vedl PSDS od srpna předchozího roku, do funkce prvního tajemníka ústředního výboru strany, přičemž funkci předsedy vlády zastával od února 1981. Kromě toho stál již od roku   1968  v čele ministerstva národní  obrany, a proto  koncentroval ve svých rukou obrovskou moc, kterou žádný dosavadní první (či generální) tajemník  ÚV PSDS  nedisponoval.

K vyhlášení výjimečného stavu došlo po půlnoci 13. prosince 1981.  Tato skutečnost  byla oznámena nejdříve rozhlasovým a později i televizním projevem generála Jaruzelského. Generálova řeč akcentovala spíše vlasteneckou  než socialistickou motivaci zavedení  výjimečného stavu, když – mimo jiné – W. Jaruzelski pronesl: „ Naše vlast se octla nad propastí, … nadešla hodina těžké zkoušky. Této zkoušce musíme dostát, dokázat, že jsme Polska hodni.“ V tomto projevu se pouze jednou objevil nepřímý odkaz na „socialismus“ a polské komunistická strana  (PSDS) zmíněna nebyla vůbec.

Tanky polské armády v ulicích po vyhlášení výjimečného stavu 1981 (wikipedia.cz)

Bezprostředních akcí  proti Solidaritě, jejíž  představitelé  byli okamžitě zatýkáni, se zúčastnilo 70 000 vojáků a 30 000 příslušníků jednotek ministerstva vnitra. Do ulic polských měst vjelo 170 tanků, 1400 obrněných vozů a  500 pěchotních bojových vozidel. Přibližně čtvrtina všech ozbrojených sil byla soustředěna ve Varšavě a na předměstích hlavního města.

Neúspěšný odpor

I když zaskočené vedení Solidarity vyzvalo již první den trvání stanného práva k národnímu protestu, nepodařilo se mu – vzhledem k nečekaně  masivnímu charakteru mocenského útoku – zorganizovat generální stávku.  Protesty polských pracujících, které byly nejsilnější na baltském pobřeží a v jihozápadním Polsku, měly spíše izolovaný a krátkodobý charakter.  Průběh těchto prosincových nepokojů popsal historik Andrzej Paczkowski v knize Půl století dějin Polska :

 Odpor vyjadřovaný stávkami netrval vzhledem k dezorganizaci Solidarity a tvrdé rozhodnosti moci dlouho. Ve skutečnosti měl ostatně podobu enkláv, a to dokonce i v místech, kde byl nejvšeobecnější, jako ve Slezsku nebo v Gdaňsku. Stávky skoro nikde nenabyly všeobecného charakteru: v továrnách se zpravidla zavřela jen část osazenstva, pouliční demonstrace propukaly živelně, bez koordinace s okupačními stávkami. Na většině  pracovišť – vlastně na všech menších – proběhla jen chaotická shromáždění. Vyplývalo to do značné míry ze síly a rozsahu úderu, z vlny uvěznění vůdců a účastníků potlačených stávek – podle oficiálních údajů bylo obviněno na čtyři tisíce lidí a první procesy se konaly již 24. prosince (str. 315).

Slabost odporu polské společnosti  vůči armádnímu postupu později reflektoval i jeden z předních disidentů Jacek Kuroň (1934 – 2004):

Jaká byla moje chyba při předpovídání událostí? Ne, že bych si neuvědomoval, že lidé jsou unavení, sklíčení, že dokonce mohou přijmout tuto vojenskou vládu pozitivně s nadějí. Rozumím tomu. Chybou bylo, že jsem si myslel, že nějaká menšina bude nakonec bojovat.

Necelých  deset dnů od vyhlášení výjimečného stavu se 22. 12. 1981  konalo  zasedání politbyra ÚV PSDS, na kterém generál Jaruzelski oznámil, že  stávkový odpor  byl vcelku potlačen. Stalo se tak  bez očekávaných velkých obětí, kterých se obě strany konfliktu – armáda a Solidarita – obávaly.

Zatýkání a internace

V prvních dnech bylo po vyhlášení výjimečného stavu internováno asi 4000 – 5000 nejaktivnějších příslušníků polské opozice, včetně Lecha Walesy. Zatčení neunikli ale ani někteří politici, kteří stáli v čele Polské lidové republiky do roku 1980 – nejznámějším z nich byl  bývalý první tajemník ÚV PSDS Edward Gierek (1913 – 2001). Celkem bylo v období stanného práva uvězněno  ve 49 internačních střediscích po celé zemi přibližně 10 000 lidí, včetně 300 žen.

K nejvyššímu trestu odnětí svobody, a to na deset let,  byla odsouzena  opoziční aktivistka Ewa Kubasiewicz, která  byla zatčena  20. prosince 1981. V únoru 1982 byla v Gdyni odsouzena k 10 letům vězení za šíření letáku vyzývajícího k aktivnímu odporu proti stannému právu.  Propuštěna byla ale již o necelé dva roky později.

Přestože  počet osob uvězněných a internovaných z politických důvodů byl ve státech tehdejší Varšavské smlouvy nevídaný, byla většina těchto vězňů v relativně krátké době propuštěna. Z internace byl například Lech Walesa propuštěn již  v listopadu 1982. Do roku 1986 pak byli  propuštěni všichni polští političtí vězni.

Oběti

I když  během trvání výjimečného stavu, jenž  byl  pozastaven 31. 12. 1982 a zcela odvolán 22. 7. 1983, nedošlo ze strany vládnoucího režimu ke zločinům extrémního  rozsahu, které provázely například  potlačování maďarského povstání 1956 či studentského hnutí v Číně 1989, přesto ke ztrátám na životech docházelo.

Oběti zásahu jednotek ZOMO na dole Wujek 16. 12. 1981 (worldpress.com)

K nejtragičtější srážce došlo 16. 12. 1981 na dole Wujek u Katovic, kde při potlačování hornické stávky  příslušníci policejních oddílů ZOMO  zastřelili (či smrtelně zranili)  devět havířů. Tato událost, která  vstoupila  nejen do polské dějinné paměti, ale i umělecké tvorby, se stala patrně nejvýraznějším symbolem odporu  Poláků vůči komunistické moci – podobně jako události  v Gdyni během „černého čtvrtku“ 17. 12. 1970.

Pomník obětem stávky na dole Wujek u Katovic (radio.katowice.pl)

Po použití střelných zbraní proti stávkujícím a demonstrantům tehdy rovněž zemřelo pět účastníků protestů v Gdaňsku, Vratislavi a v katovických hutích.  Tři  demonstranti byli později usmrceni při demonstracích v Lublinu v srpnu 1982 a příslušníkem  Státní bezpečnosti  byl během nepokojů v Krakově v říjnu téhož  zastřelen dvacetiletý  Bogdan Wlosik.  O sedm měsíců později zemřel na následky bití po zadržení policií osmnáctiletý student Gregorz Przemyk, jehož pohřeb se stal ve Varšavě se stal velkou protikomunistickou demonstrací.

Policejní násilí pokračovalo ovšem i po skončení výjimečného stavu. Nejznámější obětí policejní zvůle v osmdesátých letech v Polsku se stal „kněz Solidarity“ Jerzy Popieluszko, který byl unesen a zavražděn důstojníky Státní bezpečnosti v říjnu 1984.

Kněz Jerzy Popielizsko (wikipedia.cz)

Po nahodilém   incidentu  v době  stanného práva zemřel i jeden příslušník polské policie, což však byla záležitost zcela ojedinělá, neboť Solidarita před fyzickým násilím vůči zasahujícím policistům a vojákům vždy své stoupence varovala.

V roce 2006 odhadl Institut národní paměti počet zemřelých polských občanů v důsledku střelby, bití či jiných forem násilí  během stanného práva na padesát šest. Mimořádný sněmovní výbor, ustanovený k prošetření činnosti zaměstnanců ministerstva vnitra, zdokumentoval nejméně 91 případů úmrtí Poláků, kteří v letech 1981 – 1989 zemřeli  násilným nebo podezřelým způsobem, a to v  souvislosti se svými politickými  či náboženskými   aktivitami. Generál  Jaruzelski ale   tyto údaje  odmítal, i když  přiznával morální a politickou odpovědnost za smrt  „pouze“  šestnácti polských občanů, z nichž většinu tvořili právě horníci z dolu Wujek.

Jaruzelského  postoj k událostem 13. prosince

Generál Jaruzelski vyhlášení výjimečného stavu obhajoval až do konce svého života. Činil tak v rozhovorech s novináři i  v knihách, v nichž se ohlížel za svou činností. Pochopitelně své stanovisko ve věci vyhlášení stanného práva hájil i  během soudního procesu, jemuž čelil od září 2008. Podle Jaruzelského  představoval „stan vojenny“   ono „menší zlo“, neboť k  nastolení tzv. pořádku došlo výhradně polskými silami,  což  předešlo možné sovětské intervenci, která by způsobila mnohem větší polské ztráty.

Bylo to menší zlo, zdůraznil před třinácti lety na úvod procesu Jaruzelski. Nechci být považován za nevinného. Beru na sebe veškerou zodpovědnost za všechno, ať to bylo v tehdejší době dobré nebo špatné (…) Řekl jsem vše a znovu opakuji: Lituji a žádám odpuštění. To však neznamená, že uznávám svou vinu tak, jak je formulována v obžalobě (…) Solidarita měla pravdu z dlouhodobého hlediska a tato pravda zvítězila. Ale my, tehdejší vláda, jsme měli pravdu v té době, pravdu, která nakonec umožnila vítězství Solidarity.

Třebaže  generál Jaruzelski z důvodu svého vážného zdravotního stavu od srpna 2011 již  souzen nebyl, soud jeho argumenty neuznal a  konstatoval, že vyhlášení stanného práva bylo motivováno snahu tehdejší komunistické  garnitury  udržet se u moci, přičemž sovětská intervence v Polsku  nehrozila.

Názory českých historiků

Tento postoj varšavského soudu potvrzují i  názory mnohých českých historiků, které se opírají o informace sovětských či ruských archivů. Například historik Matěj Bílý ve studii „1981: Role Varšavské smlouvy ve druhé fázi polské krize“, která byla zveřejněna v časopise  Historie a vojenství č. 2/2013, uvádí tato fakta:

Dle vzpomínek generála Gribkova požádal Jaruzelski 10. prosince sovětské politbyro o následující kroky na podporu vyhlášení výjimečného stavu: Moskva měla do Polska vyslat člena politbyra, který by na akci dohlížel, přislíbit větší hospodářskou pomoc, ale především vydat veřejné stanovisko, že operace proběhla v sovětském zájmu a zavázat se k vojenské pomoci v případě, že se situace v Polsku stane kritickou. Jaruzelski se touto cestou prakticky pokusil na Moskvě vydobýt obdobné garance, které se mu o pár dní dříve nepodařilo získat od Varšavské smlouvy.

Kreml však jakoukoliv vojenskou pomoc kategoricky odmítl. Sovětské politbyro pouze vágně přislíbilo vypracovat v průběhu událostí deklaraci na Jaruzelského podporu. Generál se proto následující den pokusil zapůsobit na Kulikova. Varoval ho před hrozícím vystoupením Polska z Varšavské smlouvy, pokud by se Operace X (takto bylo ve vedení KSSS označováno vyhlášení výjimečného stavu – pozn. autora) vymkla kontrole. Kulikov na základě Jaruzelského naléhání dospěl k názoru, že polské vedení se snaží vyhlášení výjimečného stavu podmínit zárukou případného vnějšího zásahu.

Po zasedání sovětského politbyra 10. prosince však hlavní velitel Varšavské smlouvy obdržel od Ustinova jasnou směrnici pro jednání s polskými představiteli – PLR si musí své problémy vyřešit sama, SSSR vyslání vojsk na polské území nepřipravuje. Dle Gorbačovových vzpomínek měl Jaruzelski nedlouho před vyhlášením mimořádného stavu telefonovat Suslovovi, který dotěrnému polskému vůdci oznámil, že Moskva se nevzdává svého závazku chránit Polsko před zahraničním ohrožením, avšak proti vnitřnímu nepříteli sovětská vojska zasahovat nebudou. Tento telefonický rozhovor musíme považovat za moment faktického vypovězení Brežněvovy doktríny.

Uvedená hodnocení  do značné míry potvrzuje i odborná publikace  Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku, která byla vydána roku 2017 v Praze. Tato faktograficky obsáhlá monografie historiků B. Litery, J. Vykoukala a M. Tejchmana  ovšem připouští různé varianty výkladů  tehdejších polských událostí:

Na počátku 90. let publikovaný tzv. Suslovův archiv, obsahující záznamy z jednání sovětského politbyra  krátce před Brežněvovou smrtí, naznačuje, že Moskva nebyla ochotná ani schopná intervenci provést, protože nejen rizika, ale i evidentně záporné důsledky převažovaly nad jejím kladným přínosem. Tehdejší šéf KGB J. Andropov měl na jednání politbyra KSSS dokonce prohlásit: „Nemáme v úmyslu vypravit armádu do Polska… Nevím, jak se věci vyřeší, ale i kdyby se v Polsku dostala k moci Solidarita, víc se nestane. Jestliže se však proti SSSR obrátí kapitalistické země, bude to pro nás velmi nebezpečné. Musíme se postarat o vlastní zemi, o posílení Sovětského svazu.“

V další části textu tato publikace předpokládá  možnost, že sovětské vedení mohlo intervencí pouze  nepřímo vyhrožovat, aniž by ji ve skutečnosti mělo v úmyslu provést, což polské vedení využilo coby skryté zdůvodnění vyhlášení stanného práva:

Vnitřní řešení nevylučuje, že sovětská taktika byla založena na kamufláži skutečných záměrů, což na polské straně mohlo vyvolávat dojem, že k intervenci skutečně dojde, takže poté, co ve druhé polovině roku 1981 otázka intervence znovu přišla na pořad dne, se zvolilo vnitřní řešení formou válečného stavu. Možné je však také to, že Jaruzelského politbyro si bylo kamufláže vědomo, ale využilo ji jako strašáka k tomu, aby si udrželo svou pozici (s. 567 – 568).

Po čtyřiceti letech

S odstupem čtyřiceti let, které uplynuly od oné prosincové noci, která tak výrazně změnila Polsko, můžeme objektivněji a vyváženěji hodnotit tehdejší události i osobnosti, které je ovlivňovaly – především samotného generála Jaruzelského.

Mnozí jeho kritici –  především političtí vězni a příbuzní obětí – mu dosud nemohou právem zapomenout desítky zabitých dělníků  z Pobřeží roku 1970 i devět mrtvých horníků  z Wujeku o jedenáct let později, což se projevilo i během generálova pohřbu v květnu 2014, kdy rodiny obětí dávaly najevo nesouhlas s tím, že byl pohřbíván  s vojenskými poctami – téměř jako hrdina.

Hrob W. Jaruzelského na hřbitově v Powazkach ve Varšavě (wikipedia.org)

Jiní Poláci – také i političtí vězni, jako například Adam Michnik – ovšem  zdůrazňují naopak Jaruzelského zásluhy o poklidné předání moci mezi komunistickou vládou a Solidaritou v letech 1988 – 1989, což byla nepochybně především  generálova  zásluha. Ostatní komunističtí vůdci v zemích východní a střední Evropy nebyli schopni tehdy vůbec o něčem podobném vůbec uvažovat, natož to uskutečnit. I to byl důvod, proč generál Jaruzelski na základě dohod u tzv. kulatého stolu obnovený  úřad polského prezidenta vykonával až do prosince 1990, zatímco jeho někdejší „kolegové“ (Grosz v Maďarsku, Honecker v NDR, Živkov v Bulharsku a Jakeš  v ČSSR)  přelomový podzim roku 1989 politicky nepřežili, přičemž rumunský diktátor  N. Caucescu dramatický vývoj událostí nepřežil dokonce ani fyzicky.

V životě generála Jaruzelského se pochopitelně střídaly  velmi temné (až krvavě temné)  stíny s okamžiky světlejšími – až zcela světlými. Hodnocení této rozporuplné historické  postavy, je však záležitostí především samotných Poláků.

Jeden z nich –  již  zmiňovaný   Adam Michnik –  zhodnotil význam  postojů  W. Jaruzelského v roce 1989, které vedly k novému politickému uspořádání v Polsku,  ve své přednášce na Varšavské univerzitě 13. 12. 2005 takto:

Zopakujme tedy pádně: nebylo žádné spiknutí. Byl kompromis, který ukončoval polsko-polskou válku. Za ten kompromis, jeho účinnost a trvalost, vděčí Polsko schopnosti tehdejších elit uvažovat v kategoriích společného dobra a starosti o zájem republiky. Polské elity složily zkoušku z vlastenectví a odpovědnosti ve chvíli nejtěžší, ve chvíli rozhodující.

Bylo to možné díky dvěma předákům – Lechu Wałęsovi a Wojciechu Jaruzelskému. Jejich životopisy – tak odlišné – by si zasloužily pero prvotřídního kronikáře, dobře totiž odrážejí paradoxnost, dramatičnost a nezvyklost polských osudů. Oba se museli potýkat se stereotypy vlastního životopisu a vlastní formace. A oba uměli prosadit ducha kompromisu. A oběma jim za to patří vděk Poláků.

A přece mohlo být docela jinak. Mohlo být jako v Pekingu 4. června 1989, kdy tanky zardousily čínské hnutí za svobodu na náměstí Tchien an men. Jako v Rumunsku, kde došlo ke krvavému masakru. Jako v Al­žírsku nebo v Barmě, kde byl po prvním kole voleb, které vládní tábor prohrál, vyhlášen výjimečný stav a vítězná opozice putovala do vězení. V Polsku to bylo jinak. Polsko, které dvě staletí udivovalo Evropu heroickou a nekompromisní obranou svobody, které bylo morálně veliké ve svých porážkách, tentokrát udivilo svět svou schopností kompromisu, který přinesl bezpříkladné vítězství.

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *