Zapomenutí polští osvoboditelé Československa

Generál Berling ve Varšavě 1947 (wikipedia.cz)

Mezi méně známé příslušníky zahraničních armád, kteří se v závěru druhé světové války podíleli na osvobozování československého území, patří kromě rovněž málo připomínaných rumunských a belgických vojáků také bojovníci 2. polské armády, jež operovala v květnu 1945 nejen v severních Čechách, ale také na Mělnicku, a dokonce i na samém okraji Prahy.

Vedle této armády, která bojovala proti nacistickým vojskům společně se sovětskou Rudou armádou, se na sklonku války na území dnešní České republiky objevila i tzv. Svatokřížská brigáda. Příslušníky této pozapomenuté polské vojenské formace byli naopak odbojáři antikomunistické a protisovětské orientace, kteří spatřovali v Sovětském svazu většího nepřítele než v hitlerovském Německu.

 

Proti společnému nepříteli

  Poláci, Češi a Slováci v letech 1939-1945 bojovali společně na nejrůznějších frontách proti nacismu od prvních do posledních dnů války – připomeňme vytvoření Legionu Čechů a Slováků, který měl při obraně Polska v září 1939 také své raněné i padlé, výkony našich a polských letců v bitvě o Británii roku 1940, dále pak boje československých a polských vojáků v Norsku, ve Francii, v severní Africe i v Itálii.

 Polské vojenské jednotky se ovšem neformovaly pouze na západních, respektive jižních či severních frontách, ale také na frontě východní, kde pod dohledem sovětského vedení se v průběhu války utvořila dokonce dvě politicky zcela odlišná polská vojenská tělesa – prozápadně orientovaná Andersova armáda (1941–1942) a o něco později naopak spíše prosovětská armáda Zigmunta Berlinga (1943–1944).

 Třebaže desetitisíce polských a československých vojáků bojovaly proti nacismu, politické vztahy čs. a polských exilových vlád, které sídlily v Londýně, byly (především v závěru války) většinou napjaté, a to z důvodu zcela rozdílného postoje obou reprezentací především ve vztahu k Sovětskému svazu.

 Londýnští Poláci vždy vnímali Stalinův Sovětský svaz jako svého (po hitlerovském Německu) druhého nepřítele, případně jako pouhého spojence svých spojenců, kdežto Čechoslováci v čele s prezidentem Edvardem Benešem na SSSR realisticky začali nahlížet v souvislosti s postupem sovětských vojsk do středoevropského prostoru jako na jediného možného garanta obnovy Československa.

 Vývoj vojenské situace na jaře 1945 pak pochopitelně předznamenal skutečnost, že na osvobození Československa se podíleli právě polští vojáci postupující po boku sovětské Rudé armády, nikoliv tedy Poláci, kteří bojovali společně s americkými, britskými či kanadskými vojsky v západní nebo v jižní Evropě.

 

Polská vojska v SSSR

  Po nacistickém přepadení Polska 1. 9. 1939 a po následném sovětském záboru východních polských oblastí 17. 9. 1939 dochází k tzv. čtvrtému dělení Polska, kdy celé území polského státu bylo okupováno německou a sovětskou armádou, přičemž těžkých zločinů vůči polskému civilnímu obyvatelstvu i zajatým polským vojákům se dopouštěly jak německé, tak sovětské represivní síly.

 Na jaře 1940 na různých místech Sovětského svazu, především pak v Katyni u Smolenska, příslušníci sovětské tajné policie NKVD zahájili hromadnou likvidaci zajatých polských důstojníků, které nejvyšší vedení SSSR v čele se Stalinem považovalo za politicky nežádoucí. Tehdy bylo zavražděno nejméně 21 857 zajatých Poláků, mezi nimi i 250 bývalých občanů ČSR, jež pocházeli z Těšínska, které bylo v říjnu 1938 odstoupeno Polsku. Tyto masové vraždy vedly později (po odhalení katyňského zločinu v dubnu 1943) k přerušení polsko-sovětských diplomatických vztahů.

 Závažnou změnu pro situaci polského národa a jeho politickou a vojenskou reprezentaci pochopitelně představovalo napadení SSSR nacistickým Německem 22. 6. 1941.

 Dne 14. 8. téhož roku byla v Moskvě sovětskými a polskými představiteli podepsána dohoda o vzniku polské armády na území Sovětského svazu, jejímž velitelem byl jmenován generál Wladyslav Anders (1898–1970), který byl od podzimu 1939 vězněn v Moskvě. Sovětské úřady v té době také začaly propouštět polské občany zadržované ve věznicích a v internačních táborech na Sibiři, jejichž počet bývá odhadován na ne méně než 200 000 osob.

 V roce 1942 ovšem Andersova armáda z politických důvodů ze Sovětského svazu odešla, aniž by zasáhla do bojů na frontě. Na přelomu března a dubna 1942 odcestovalo ze SSSR prvních 24 000 neozbrojených polských vojáků a 10 000 civilních osob, včetně 3000 dětí. V srpnu téhož roku odešlo dalších 70 000 osob polské národnosti, z toho 25 000 civilistů. Tyto transporty polských občanů směřovaly do Íránu a poté na Blízký východ, kde se pod britskou patronací začal vytvářet II. polský armádní sbor, který se později významně podílel na bojích v Itálii.

 Z některých polských občanů, kteří buď nestihli, nesměli nebo i nechtěli opustit Sovětský svaz společně s generálem Andersem (i po odchodu jeho armády stále na sovětském území žilo v nejisté právní a ekonomické situaci téměř 700 000 Poláků) vytvořili sovětští představitelé a s nimi spolupracující polští komunisté z tzv. Svazu polských vlastenců další polské vojsko, tentokráte již pod svou přímou politickou kontrolou.

 Od května 1943 bylo v SSSR zahájeno formování 1. polské divize, jež nesla jméno polského národního hrdiny Tadeusze Kosciuszka. Velitelem této divize byl jmenován plukovník od srpna 1943 pak generál Zigmunt Berling (1896–1980), který s několika dalšími důstojníky odmítl odejít s Andersovou armádou a rozhodl se zůstat v SSSR.

Generál Berling ve Varšavě 1947 (wikipedia.cz)

 

 Kosciuszkova divize podstoupila svůj bojový křest v bitvě u městečka Lenino v Bělorusku ve dnech 12. – 13. října 1943. Toto nasazení polských vojáků sice skončilo z vojenského hlediska v podstatě neúspěchem, ale významná byla pro sovětské vedení především skutečnost, že na východní frontě se objevila polská jednotka bojující pod komunistickou záštitou.

 Bojů u Lenina se zúčastnilo na 12 000 mužů, z nichž 510 padlo či zemřelo na zranění (51 důstojníků, 116 poddůstojníků a 343 vojáků), 1776 bylo raněno a přibližně 750 bojovníků bylo zajato nebo prohlášeno za nezvěstné. Navzdory velmi vysokým ztrátám bylo výročí bitvy u Lenina až do roku 1989 u našich severních sousedů slaveno jako svátek armády „lidového“ Polska, a to ve zřejmé, ale přece jen marné snaze zapomenout na antinacistické boje jiných Poláků na domácích či jiných zahraničních frontách.

 Tato divize (v rámci již existujícího 1. polského sboru) se stala od poloviny března 1944 základem 1. polské armády, která pod velením již zmíněného generála Zigmunta Berlinga pokračovala v součinnosti s Rudou armádou v bojové cestě na západ. V několika divizích této armády se nacházelo v létě 1944 téměř 100 000 vojáků, kteří se později také zapojili do obsazování baltského pobřeží i do závěrečných bojů o Berlín v květnu roku 1945.

 Generála Berlinga však není možno (i přes jeho dezerci z Andersovy armády a spolupráci se sovětskými představiteli) považovat za jednoznačně prosovětsky orientovaného člověka, neboť měl například závažné rozpory s promoskevským Polským výborem národního osvobození, který se 22. července 1944 tzv. Červencovým manifestem samozvaně prohlásil za jakousi prozatímní polskou „lidovou“ vládu – bez ohledu na existenci západními i dalšími spojenci uznávané polské vlády v Londýně.

 Některé prapory podřízené generálu Berlingovi se také pokusily jako jediné vojenské formace pod pravomocí sovětského armádního velení v září 1944 přímo podpořit varšavské povstalce v jejich hrdinném, ale marném zápase s nacistickou přesilou, což připomněl i v českých kinech uvedený polský film Město 44. Pomník věnovaný Berlingově armádě byl ve Varšavě na východním břehu Visly postaven ostatně až v polovině 80. let 20. století – tedy v době, kdy prvním mužem polské komunistické strany PSDS byl generál W. Jaruzelski (1923 – 2014), který jako mladý důstojník bojoval právě v řadách „berlingovců“.

 Nezpochybnitelnou ikonou oficiální propagandy v komunistickém Polsku oslavující boj „východních“ polských vojsk se proto nestal generál Zigmunt Berling, ale jiný polský generál – Karol Swierczewski, velitel 2. polské armády. K vytvoření aureoly kolem postavy generála Swierczewského v poválečném polském státě také přispěla – kromě jeho politické minulosti – nepochybně i jeho předčasná smrt, když v březnu 1947 (ve funkci náměstka ministra obrany) padl v bojích s banderovci v jihovýchodním Polsku.

Generál Karol Swierczewski (wikipedia.cz)

 I když generál Swierczewski zastával nepochybně komunistické postoje, nelze totéž pochopitelně říci o veškerém mužstvu „jeho“ 2. armády, jež se vedle levicově orientovaných bývalých partyzánů z Armie Ludowe (AL) skládalo také z mladých odvedenců, případně i řadových bojovníků prolondýnské Armie Krajowe (AK), kteří pocházeli z oblasti Lvova, Vilniusu i Varšavy a které spojovaly především vlastenecké či protinacistické postoje, nikoliv komunistická ideologie či sympatie k Sovětskému svazu.

 

II. polská armáda

 O vzniku 2. polské armády (jako nedílné součásti jednotné Polské armády) bylo rozhodnuto 8. srpna 1944 hlavním velitelstvím polských jednotek na východní frontě a její velení v prosinci téhož roku bylo svěřeno členu ústředního výboru strany polských komunistů Karolu Swierczewskému (1897–1947), někdejšímu generálovi španělské republikánské armády, který byl zároveň v době druhé světové války generálem Rudé armády.

 Formování 2. polské armády bylo ale dokončeno až o více než půl roku později – 20. března 1945. K této armádě, čítající pět pěších a jednu protiletadlovou divizi, byl přidělen ještě 1. polský obrněný sbor. V řadách tohoto seskupení bojovalo celkem 90 000 vojáků, kteří v rámci berlínské operace byli nasazeni především v Sasku, a tedy i v Lužici, kde žili nejen Němci, ale také Lužičtí Srbové. Oběti polských bojovníků na samém sklonku války zde stále připomínají vojenské památníky, například v lužickosrbské obci Chrosčice nedaleko Budyšína.

Pomník polské armádě v Chrosčicích v Horní Lužici (archiv autora – foto M. Hes)

 

 Tato polská armáda však v Sasku utrpěla ve střetech s nacisty značné ztráty a těžké boje o největší lužické město Budyšín jsou považovány za poslední úspěšnou německou vojenskou operaci, neboť ještě 24. dubna 1945 v okolí Budyšína proběhl patrně poslední velký nacistický tankový útok za 2. světové války. Německá armáda město tehdy na Polácích dobyla zpět a udržela je až do kapitulace Hitlerova režimu.

 Druhá polská armáda za pouhé dva týdny bojů ztratila většinu svých tanků a její lidské ztráty byly také neúměrně vysoké – 4 902 padlých, 2 798 nezvěstných a 10 532 raněných. Naprostému zničení 2. polské armády zabránila jen důrazná vojenská opatření maršála Koněva, velitele 1. ukrajinského frontu Rudé armády.

 O velitelských schopnostech K. Swierczewského vojenský historik Jiří Plachý uvedl v studii Sousedská pomoc (Válka revue speciál 2013): “Historikové též kritizují velení generála Swierczewského, který sice ve Španělsku velel divizi, avšak vedení armády bylo již nad jeho možnosti, a to zřejmě i kvůli jeho údajnému alkoholismu. Ztráty polských jednotek představovaly více než 18 000 vojáků, tedy plnou pětinu stavů. Přesto dostaly prořídlé polské jednotky příkaz, aby v prvních květnových dnech znovu zaútočily. Tentokráte měly postupovat na jih, do českých zemích.

 

2. polská armáda v Čechách

 Dne 7. 5. 1945 příslušníci 2. polské armády zahájili v sestavě 1. ukrajinského frontu v rámci pražské operace postup z Lužice směrem na Šluknovský výběžek. Následujícího dne pak překročili bývalé československé státní hranice, když 34. pěší pluk 8. pěší divize obsadil první dvě obce v Čechách – Severní a Lobendavu.

Polské vojsko během pražské ofenzívy Rudé armády 1945 (valka.cz)

 

Přestože se válka chýlila ke konci, narazili polští vojáci v nejseverněji položených oblastech Čech na urputný odpor nepřítele ještě i 9. května, kdy se střetli s příslušníky Waffen SS v Rumburku. Jiné polské jednotky projely Děčínem a Českou Lípou, poté operovaly v oblasti Českého středohoří a dále postupovaly do nitra Čech podél řeky Labe.

 Celkový stav 2. polské armády v pražské operaci činil téměř 70 000 vojáků a její výzbroj 1034 děl a minometů a 230 tanků a těžkých děl.

 O závěrečném průběhu postupu polských vojsk na našem území uvedla slovníková příručka Český antifašismus a odboj z roku 1988 následující fakta:

 „10. května, kdy německé jednotky již nekladly organizovaný odpor a hromadně se vzdávaly, 2. polská armáda od ranních hodin pokračovala v útočné činnosti a mj. osvobodila Benešov nad Ploučnicí, Žandov, Kravaře a Úštěk. V průběhu dne divizní gen. K. Swierczewski s upřesněním úkolu určil i prostory, kterých měla polská vojska dosáhnout. První tankový sbor 10. května již v poledních hodinách vstoupil do Mělníka a navázal spojení s vedením partyzánských oddílů operujících v této oblasti.“

Pomník polské armády v Úštěku (archiv autora – foto Z. Víšek)

 Postup 2. polské armády se zastavil 10. května 1945 v Mělníce, avšak malá polská tanková kolona se třemi tanky a čtyřmi samohybnými děly pod velením podporučíka Henryka Maruszaka neměla spojení s žádným velitelstvím a postupovala proto ku Praze, kde se 11. května ráno náhodně střetla se skupinou hitlerovských vojáků v okolí pražských Ďáblic, přičemž bylo v přestřelce těžce poškozeno jedno polské samohybné dělo. Ještě téhož dne se ale zmínění polští vojáci vrátili zpět ke svým útvarům do Mělníka, kde se 13. 5. 1945 konala za účasti československých, sovětských a polských vojsk slavnostní vojenská přehlídka.

 Tentýž den pak začala vojska 2. polské armády opouštět ČSR s cílem zajistit pro novou polskou státní správu území nově získaného Dolního Slezska.
 Podle vojenského historika Jindřicha Marka polská armáda na své čtyřdenní bojové cestě z hornolužického Budyšína až po český Mělník přišla o 39 důstojníků, 72 poddůstojníků a 180 vojínů, kteří padli v boji. Dalších 900 polských vojáků bylo ve střetech s nacisty zraněno. V těchto několikadenních bojích naopak Poláci usmrtili 580 a zajali 3086 nepřátelských vojínů a důstojníků.

 Pomníky připomínající boje polských vojsk v květnu 1945 byly v minulosti odhaleny například v Lobendavě, v Úštěku nebo v Rumburku, avšak přítomnost polských vojsk v severních Čechách, tedy většinou na území tzv. Sudet, odkud krátce nato byl zahájen odsun německého obyvatelstva, se ovšem nikdy nestala výraznější součástí českého historického a společenského vědomí – na rozdíl od přítomnosti sovětských a amerických vojsk v ČSR, neboť pouze obyvatelé českého Mělnicka mohli polské vojáky považovat za své osvoboditele.

 

„Jiní“ polští vojáci v Čechách a na Moravě

 

Jestliže podíl 2. polské armády na osvobození ČSR nebyl u nás v době komunistického režimu příliš připomínán, pak přítomnost polské tzv. Svatokřížské brigády v západních a jihozápadních Čechách na jaře 1945 patřila mezi zcela neznámé kapitoly druhé světové války ještě mnoho let i po politických změnách v naší vlasti v listopadu 1989.

Příslušníci této brigády byli původně členy třetí nejvýznamnější polské odbojové organizace Národní ozbrojené síly (Narodowe sily zbrojne NSZ), která se stala v březnu 1944 součástí Zemské armády (Armija krajowa). Část příslušníků NSZ s tím však nesouhlasila a z těch, kteří neuznali sjednocovací dohody, v srpnu 1944 vznikla právě Svatokřížská brigáda.

Bojovníci Svatokřížské brigády však své ozbrojené aktivity zaměřovali nejen proti německým nacistům, ale i polským komunistům a sovětským partyzánům. Komunisty, partyzány a rudoarmějce tato jednotka považovala pro sebe (i pro Polsko) za mnohem závažnější nebezpečí než samotné nacisty. Nelze ani zastírat, že mnozí příslušníci této brigády také byli ovlivňováni antisemitskými postoji.

Aby uchránil své vojáky, kterých bylo přibližně osm set, velitel této jednotky plukovník Antoni Scazski prostřednictvím kapitána Huberta Jury, jenž již dříve spolupracoval s gestapem, v lednu 1945 dohodl s německými ozbrojenými silami možnost volného průchodu Svatokřížské brigády přes Němci kontrolované území Polska až do protektorátu Čechy a Morava, kam se nakonec na jaře 1945 skutečně dostala. Tato dohoda ovšem dosud vyvolává značné politické a morální rozpaky, neboť balancovala na hraně vynuceného příměří a možné kolaborace s nepřítelem.

Dne 22. 2. 1945 brigáda překročila u Hostinného v Krkonoších bývalé československé hranice, dále procházela mezi Úštěkem a Mělníkem, přes Starou Boleslav došla do Peček, odkud pokračovala po železnici přes Olomouc a Brno až do vysídlené obce Rozstání u Blanska. Zde Svatokřížská brigáda pobývala téměř jeden měsíc od 18. 3. do 13. 4. 1945. Pokusy německých míst přesvědčit Poláky, aby se na Moravě zapojili do bojů proti postupující Rudé armádě, nebyly úspěšné.

 Tato vojenská jednotka proto – opět se souhlasem nacistů vyrazila pěším pochodem přes jižní Moravu a jižní Čechy k Plzni vstříc očekávané americké armádě.

 Tito polsky hovořící ozbrojenci však vyvolávali u místního českého obyvatelstva pochopitelně velké rozpaky, neboť sami hovořili o Němcích jako o svých nepřátelích, aniž ti by však proti nim vojensky zasahovali. Tuto dosti neobvyklou situaci takto popsala kronika obce Neuměř u Holýšova na Plzeňsku.

Z jejich počínání nelze nabýti přesvědčení, patří-li ke skupině německé, či protiněmecké. Později se však dozvídáme, že vlastně k nám na západ se uchylují jen proto, aby spojením se s Američany unikli z rukou Rudé armády.

(citace dle deníku Lidové noviny 9. 5. 2015)

Největší (a v podstatě i jedinou) protiněmeckou bojovou akcí Svatokřížské brigády se stalo osvobození koncentračního tábora v Holýšově u Plzně 5. května 1945, při kterém její příslušníci osvobodili téměř tisíc uvězněných žen a zajali 215 členů německých strážních oddílů. Značnou část vězeňkyň tvořily Francouzky, ale byly zde vězněny i Polky, Rusky, Maďarky a ženy dalších národností.

Na základě této události byla Svatokřížská brigáda od 6. 5. 1945 považována Američany již za spojeneckou jednotku, která se pak zúčastnila zajímání německých vojsk. Na území jihozápadních Čech, v prostoru kontrolovaném americkou armádou, pak tito polští vojáci pobývali až do srpna 1945, kdy byli přesunuti do Bavorska. Do vlasti se již nikdy nevrátili.

Znak Svatokřížské brigády (wikipedia.cz)

 

 Informační zdroje:

 Boczoň, Kolaborace nebo příměří?, Válka revue, 3/2021

  1. Davis, Boj o Varšavu, 2005
  2. Friedl, Proti dvěma nepřátelům. Jak bojovala polská Svatokřížská brigáda v západních Čechách, Lidové noviny 9. 5. 2015
  3. Paczkowski, Půl století dějin Polska, 2000
  4. Plachý, Sousedská pomoc, Válka revue speciál 2013
  5. Rajlich, Generál „zvláštního ražení“, Válka revue 6/2014
  6. Sehnálek, Bitva o Lenino, Válka revue 3/2014

 

 

 

 

 

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *