Cesty na jih Rudolfa Brunera-Dvořáka Pozvánka na výstavu „Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka“ v Brně

Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921) je poklá­dán za nejvýznamnější osobnost fotografie v čes­kých zemích kolem roku 1900. Byl prvním, kdo se u nás označoval jako „momentní fotograf“, neboť se specializoval na fotografie událostí. Často cestoval a jeho nejoblíbenější místa v zahraničí byla v Bosně.

První výrazný úspěch zažil Rudolf Bruner na Jubilejní výstavě v Praze 1891, kdy se mu podařilo zachytit ka­ta­strofu balonu a tím se stal známým. Jeho snímky upou­taly také následníka trůnu Ferdinanda d’Este, jehož pak jako fotograf často doprovázel a fotografoval i jeho ro­dinu. Vztah mu otevřel cestu mezi šlech­tické kruhy i další představitele státu, včetně císaře Fran­tiška Jo­sefa I. Často také fotografoval na honech a manévrech. Po roce 1890 začal ke svému původnímu příjmení z vla­steneckých pohnutek přidávat ryze české Dvořák.

Po cestách do západní Evropy jeho první cesta na jih vedla zřejmě do Bělehradu na korunovaci srbského krále Petra I. Korađorđeviće. Pravidelně začal jezdit do Bihače a Cazinu poté, co se jeho sestra Marie provdala za tamního soudce českého původu. Své první snímky z této oblasti zveřejnil Bruner-Dvořák v Českém světě v prosinci 1906 pod názvem Bosenské typy.

Podle množ­ství stereoskopických snímků je zřejmé, že mu pro­středí Bosny učarovalo a živost jeho záběrů vzbu­zuje respekt k pohotovosti fotografa i jeho komu­nikačním schop­nostem. Patrně žádný jiný Čech tehdy nefotografoval v této části Balkánu tak často, jakkoli se jednalo o po­pulární oblast, s níž měli mnozí Češi hojné styky. Cesto­val s rodinnými příslušníky také po dalších balkánských zemích, později fotografoval mimo jiné ná­mořní manévry v Dalmácii, jednání hlav států v Mira­mare i válečný pří­stav v Terstu. Na svých cestách na­vště­voval také Lipici, Plitvická jezera a soustavu jeskyň v Postojné.

Kolem roku 1905 mu začal vypomáhat mladší bratr Jaroslav, který se z pomocníka stal neoficiálním partnerem. Shodou okolností právě on – a nikoli Rudolf – doprová­zel Ferdinanda d’Este do Sarajeva, kde se následník trůnu stal obětí atentátu. Rudolf Bruner-Dvořák zemřel v Praze ve věku 57 let v ústraní a zapomenut.

Letos koncem června byla v Pavilonu Anthropos Mo­ravského zemského mu­­zea v Brně otevřena výstava nazvaná Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka. Expozice před­stavuje 80 histo­rických snímků Bosny, uspořádaných do tematických celků Sídla, Práce, Volný čas, Duchovní život. Snímky jsou mimořádným celkem svou doku­men­tační i estetickou hodnotou. Ex­po­zice je doplněna au­ten­­tic­kými předměty a výstavní sál je ozvučen dobovou bosenskou hudbou. Výstava, jejímiž autory jsou Pavel Scheufler a Václav Štěpánek, potrvá do 12. listopadu 2006.

 

Tagged:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *